Algemene voorwaarden

Inhoudsopgave:
Artikel   1 - Definities
Artikel   2 - Identiteit van de ondernemer
Artikel   3 - Toepasselijkheid
Artikel   4 - Herroepingsrecht
Artikel   5 - Uitsluiting herroepingsrecht
Artikel   6 - De prijs 
Artikel   7 - levering en levertijden
Artikel   8 - Garantie
Artikel    9 -  Betaling
Artikel  10 - Product
Artikel 11 - Korting

Artikel 1 - Definities
In deze voorwaarden wordt verstaan onder:
1.  Bedenktijd: de termijn waarbinnen de consument gebruik kan maken van zijn herroepingsrecht;
3.  Dag: kalenderdag;
4.  Duurtransactie: een overeenkomst op afstand met betrekking tot een reeks van producten en/of diensten, waarvan de leverings- en/of afnameverplichting in de tijd is gespreid;
5.  Duurzame gegevensdrager: elk middel dat u of Cinnova BV in staat stelt om informatie die aan hem persoonlijk is gericht, op te slaan op een manier die toekomstige raadpleging en ongewijzigde reproductie van de opgeslagen informatie mogelijk maakt.
6.  Herroepingsrecht: de mogelijkheid voor de consument om binnen de bedenktijd af te zien van de overeenkomst op afstand;
7.  Ondernemer: de natuurlijke of rechtspersoon die producten en/of diensten op afstand aan consumenten aanbiedt;
8.  Overeenkomst op afstand: een overeenkomst waarbij in het kader van een door de ondernemer georganiseerd systeem voor verkoop op afstand van producten en/of diensten, tot en met het sluiten van de overeenkomst uitsluitend gebruik gemaakt wordt van één of meer technieken voor communicatie op afstand;
9.  Techniek voor communicatie op afstand: middel dat kan worden gebruikt voor het sluiten van een overeenkomst, zonder dat consument en ondernemer gelijktijdig in dezelfde ruimte zijn samengekomen.

Artikel 2 - Identiteit van de ondernemer
Adres:  Cinnova BV
            Rabroekenweg 49
            7942LC Meppel 
Telefoonnummer: 0031 6 20076415
E-mailadres: info@cinnova.nl
KvK-nummer: 53941527
Btw-identificatienummer: NL 851082580B01

Artikel 3 - Toepasselijkheid
1.  Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op elk aanbod van de ondernemer en op elke tot stand gekomen overeenkomst op afstand tussen ondernemer en consument.
2.  Voordat de overeenkomst op afstand wordt gesloten, wordt de tekst van deze algemene voorwaarden aan de consument beschikbaar gesteld. Indien dit redelijkerwijs niet mogelijk is, zal voordat de overeenkomst op afstand wordt gesloten, worden aangegeven dat de algemene voorwaarden bij de ondernemer zijn in te zien en zij op verzoek van de consument zo spoedig mogelijk kosteloos worden toegezonden.
3.  Indien de overeenkomst op afstand elektronisch wordt gesloten, kan in afwijking van het vorige lid en voordat de overeenkomst op afstand wordt gesloten, de tekst van deze algemene voorwaarden langs elektronische weg aan de consument ter beschikking worden gesteld op zodanige wijze dat deze door de consument op een eenvoudige manier kan worden opgeslagen op een duurzame gegevensdrager. Indien dit redelijkerwijs niet mogelijk is, zal voordat de overeenkomst op afstand wordt gesloten, worden aangegeven waar van de algemene voorwaarden langs elektronische weg kan worden kennisgenomen en dat zij op verzoek van de consument langs elektronische weg of op andere wijze kosteloos zullen worden toegezonden.
Voor het geval dat naast deze algemene voorwaarden tevens specifieke product- of dienstenvoorwaarden van toepassing zijn, is het tweede en derde lid van overeenkomstige toepassing en kan de consument zich in geval van tegenstrijdige algemene voorwaarden steeds beroepen op de toepasselijke bepaling die voor hem het meest gunstig is.

Artikel 4 - Herroepingsrecht
Bij levering van producten:
1.  Bij de aankoop van producten heeft de consument de mogelijkheid de overeenkomst zonder opgave van redenen te ontbinden gedurende 14 dagen. Deze bedenktermijn gaat in op de dag na ontvangst van het product door de consument of een vooraf door de consument aangewezen en aan de ondernemer bekend gemaakte vertegenwoordiger.
2.  Tijdens de bedenktijd zal de consument zorgvuldig omgaan met het product en de verpakking. Hij zal het product slechts in die mate uitpakken of gebruiken voor zover dat nodig is om te kunnen beoordelen of hij het product wenst te behouden. Indien hij van zijn herroepingsrecht gebruik maakt, zal hij het product met alle geleverde toebehoren en - indien redelijkerwijze mogelijk - in de originele staat en verpakking aan de ondernemer retourneren, conform de door de ondernemer verstrekte redelijke en duidelijke instructies.
Bij levering van diensten:
3.  Bij levering van diensten heeft de consument de mogelijkheid de overeenkomst zonder opgave van redenen te ontbinden gedurende  veertien dagen, ingaande op de dag van het aangaan van de overeenkomst.
4.  Om gebruik te maken van zijn herroepingsrecht, zal de consument zich richten naar de door de ondernemer bij het aanbod en/of uiterlijk bij de levering ter zake verstrekte redelijke en duidelijke instructies.

Artikel 5 - Uitsluiting herroepingsrecht
1.  De ondernemer kan het herroepingsrecht van de consument uitsluiten voor zover voorzien in lid 2 en 3. De uitsluiting van het herroepingsrecht geldt slechts indien de ondernemer dit duidelijk in het aanbod, althans tijdig voor het sluiten van de overeenkomst, heeft vermeld.
2.  Uitsluiting van het herroepingsrecht is slechts mogelijk voor producten:
      a. die door de ondernemer tot stand zijn gebracht overeenkomstig specificaties van de consument;
      b. die duidelijk persoonlijk van aard zijn;
      c. die door hun aard niet kunnen worden teruggezonden;
      d. die snel kunnen bederven of verouderen;
      e. waarvan de prijs gebonden is aan schommelingen op de markt waarop de ondernemer geen invloed heeft;
      f. voor losse kranten en tijdschriften;
      g. voor audio- en video-opnamen en computersoftware waarvan de consument de verzegeling heeft verbroken.
3.  Uitsluiting van het herroepingsrecht is slechts mogelijk voor diensten:
      a. betreffende logies, vervoer, restaurantbedrijf of vrijetijdsbesteding te verrichten op een bepaalde datum of tijdens
          een bepaalde periode;
      b. waarvan de levering met uitdrukkelijke instemming van de consument is begonnen voordat de bedenktijd is      
          verstreken;
      c. betreffende weddenschappen en loterijen.

Artikel 6 - De prijs
1.  Gedurende de in het aanbod vermelde geldigheidsduur worden de prijzen van de aangeboden producten en/of diensten niet verhoogd, behoudens prijswijzigingen als gevolg van veranderingen in btw-tarieven of valutakoers invloeden.
2.  In afwijking van het vorige lid kan Cinnova BV producten of diensten waarvan de prijzen gebonden zijn aan schommelingen op de financiële markt en waar Cinnova BV geen invloed op heeft, met variabele prijzen aanbieden.
Deze gebondenheid aan schommelingen en het feit dat eventueel vermelde prijzen richtprijzen zijn, worden bij het aanbod vermeld.
3.  Prijsverhogingen binnen 3 maanden na de totstandkoming van de overeenkomst zijn alleen toegestaan indien zij het gevolg zijn van wettelijke regelingen of bepalingen.
3a. De overeenkomst is pas dan sluitend wanneer door beide partijen hiervoor goedkeuring is gegeven.
4.  Prijsverhogingen vanaf 3 maanden na de totstandkoming van de overeenkomst zijn alleen toegestaan indien de ondernemer dit bedongen heeft en:
      a. deze het gevolg zijn van wettelijke regelingen of bepalingen; of
      b. de consument de bevoegdheid heeft de overeenkomst op te zeggen met ingang van de dag waarop de prijsverhoging ingaat.
5.  De in het aanbod van producten of diensten genoemde prijzen zijn exclusief btw.
6. Eventuele type- of plaatsing fouten verplicht Cinnova BV er niet toe om deze producten voor deze prijs te leveren.

Artikel 7 - Levering en levertijden 
1.  Onder normale omstandigheden ontvangt u het bestelde Product binnen 5 werkdagen.
2.  U zou een bericht ontvangen wanneer een gekozen product niet leverbaar is of afgewezen wordt.
3.  De levering wordt verzorgd door Cinnova BV.

Artikel 8 - Garantie 
U hebt breukgarantie op het artikel, dit wil zeggen dat als u het artikel uitpakt en het is kapot, dan hebt u 3 dagen na levering om dit aan te geven.

Artikel 9 - Betaling
Bij aankoop van uw producten kunt u kiezen uit de volgende betalingsmogelijkheden,
1.  IDEAL
2.  Rembours
3.  Machtiging
4.  Paypall
5.  credit card
6. Op rekening ( na toetsing kredietwaardigheid)
-Voor nr. 3 de machtiging wordt binnen 14 dagen van uw rekening afgeschreven.

Artikel 10 - Produkt
Alle informatie  over producten zijn naar waarheid ingevuld, de producten die u krijgt zullen ook legitiem zijn.

Artikel 11 - Korting
Vaste klanten kunnen een kortingscode gebruiken voor 10% vaste klantenkorting.
Deze korting kan niet toegepast worden op volgende categorieën:
-HP Fitting & Tubing
-Focusing Nozzle
-Saffieren / Diamanten
-Lubrication
-Abrasive
Door het gebruiken van onze website, ga je akkoord met het gebruik van cookies om onze website te verbeteren. Dit bericht verbergen Meer over cookies »