Algemene voorwaarden

Artikel 1 Geldigheid van deze voorwaarden.
1-1 Deze voorwaarden zij van toepassing op alle overeenkomsten aangegaan door Cinnova BV
gevestigd te Meppel Dr, Hierna te vernoemen Cinnova.
1-2 Bijzondere van de voorwaarden van Cinnova afwijkende bepalingen zijn slechts bindend
indien deze schriftelijk zijn overeengekomen.

Artikel 2 Algemene voorwaarden van contractpartners en / of derden.
2-1 Cinnova aanvaardt slechts de toepasselijkheid van algemene voorwaarden van
contractpartners en / of derden als deze uitdrukkelijk en schriftelijk worden overeengekomen.
2-2 Eventuele toepasselijkheid van vorengenoemde algemene voorwaarden laten echter de
toepasselijkheid van de algemene voorwaarden van Cinnova onverlet, tenzij deze strijdig zijn met die
van algemene voorwaarden van contractpartners en / of derden.
2-3 Algemene voorwaarden worden slechts door Cinnova aanvaard onder bovengenoemde
condities en vinden slechts toepassing op de daarvoor bestemde transactie. Latere transacties zullen
niet automatisch wederom afgehandeld worden via de inkoopvoorwaarden.

Artikel 3 Aanbiedingen.
3-1 Alle aanbiedingen en / of offertes zijn vrijblijvend, tenzij uitdrukkelijk anders vermeld. De
opgegeven prijzen gelden voor levering af bedrijf of magazijn van Cinnova, exclusief omzetbelasting
en exclusief eventuele emballage.
3-2 Gegevens in drukwerken vertrekt door Cinnova zijn aan wijzingen onderhevig zonder
voorafgaand bericht, zij binden Cinnova niet.
3-3 Mondelinge aanbiedingen door Cinnova of zijn ondergeschikten zijn niet bindend, tenzij deze
door hem haar bevestigd.

Artikel 4 Afspraken.
Afspraken of overeenkomsten met ondergeschikte leden van het personeel van Cinnova binden haar
niet, voor zover ze door Cinnova niet zijn bevestigd. Als ondergeschikt personeel zijn in dit verband
te beschouwen alle werknemers en medewerknemers die geen procuratie hebben.

Artikel 5 Overeenkomst.
5-1 De overeenkomst van koop en verkoop van goederen, word eerst bindend door Cinnova
door zijn bevestigd.
5-2 Elke met Cinnova aangegane overeenkomst bevat de ontbindende voorwaarde dat hem van
voldoende kredietwaardigheid van de opdrachtgever zal blijken, zulks uitsluitend te zijner
beoordeling. Opdrachtgever zal toestaan dat Cinnova zo nodig informatie betreffende hem
opvraagt, voor welke informatie Cinnova zich zal wenden tot Inter-Europe incasso B.V. te Ter Apel.
5-3 Gegevens betreffende het aangeboden zoals eigenschappen, maten, kleur enz., alsmede
gegevens in drukwerken, tekeningen, afbeeldingen e.d. noch worden gekopieerd, noch aan derden
ter hand worden gesteld of dat van de inhoud daarvan aan derden mededeling wordt gedaan.
5-4 De overeenkomst en offerte omvatten alleen levering, reparatie, onderhoud en installatie
van die goederen en diensten die daarin zijn gespecificeerd.
5-5 De opdrachtgever verplicht zich alle noodzakelijke maatregelen te nemen dat de
werkzaamheden door Cinnova zonder vertraging kunnen worden uitgevoerd bij gebreke waarvan de
opdrachtgever alle kosten die daaruit zijn ontstaan voor zijn rekening dient te nemen.

Artikel 6 Intellectuele eigendomsrechten
6-1 Op alle door Cinnova verstrekte ontwerpen, afbeeldingen, tekeningen, modellen enz.
behoudt hij zich alle intellectuele eigendomsrechten voor. Verveelvoudiging, openbaarmaking en
kopiëren zijn slechts toegestaan met Cinnova zijn uitdrukkelijke schriftelijke toestemming.
6-2 De in het eerste lid bedoelde ontwerpen, afbeeldingen, tekeningen, modellen enz. blijven
Cinnova zijn onvervreemdbaar eigendom en dienen op zijn verzoek onverwijld geretourneerd te
worden.
6-3 Voor elke in strijd met deze bepalingen verrichte handeling is de wederpartij een gefixeerde
boete verschuldigd van € 5.000,00, onverminderd Cinnova zijn recht om aanspraak te maken op
volledige schadevergoeding.

Artikel 7 Prijzen.
7-1 Alle overeengekomen worden steeds afgesloten op basis van de op tijdstip van afsluiting
geldende prijzen.
7-2 Prijslijsten en reclamematerialen zijn aan wijzigingen onderhevig en binden Cinnova niet.
7-3 Indien na de overeenkomst de prijzen van lonen, sociale lasten, omzetbelasting e.d.
verhogingen ondergaan, ook al geschieden deze ingevolge reeds bij de aanbieding te voorzien
omstandigheden, kunne deze worden doorberekend. Indien zulks geschiedt binnen drie maanden na
het sluiten van de overeenkomst hebben beide partijen het recht de overeenkomst te ontbinden.
7-4 Indien de prijsfluctuatie meer dan 5% bedraagt van de overeengekomen transactieprijs zijn
beide partijen gerechtigd de overeenkomst te ontbinden, tenzij deze prijsfluctuatie het gevolg is van
een wijziging in de overeenkomst of voortvloeit uit een bevoegdheid daartoe ingevolge de wet.

Artikel 8 Gedeeltelijke levering.
Elke gedeeltelijke levering, waaronder mede wordt verstaan de levering van goederen van een
samengestelde order, kan worden gefactureerd; in een dergelijk geval moet betaling plaatshebben
overeenkomstig het bepaalde in artikel “Betaling”.

Artikel 9 Emballage.
Indien noodzakelijk wordt emballage tegen kostprijs berekend en niet teruggenomen. De
noodzakelijkheid van het gebruik van emballage is ter beoordeling van Cinnova.

Artikel 10 Aanbetaling.
Cinnova is gerechtigd bij het aangaan van de overkomst een aanbetaling van minimaal 25% te
vragen. Indien door een tekortkoming in de nakoming gelegen aan de zijde van Cinnova de
overeenkomst wordt ontbonden heeft de opdrachtgever het recht op terug betaling van de gedane
aanbetaling, benevens schadevergoeding, zoals verder in deze voorwaarden geregeld, waarvan in
ieder geval de wettelijke rente over het door hem vooruitbetaalde bedrag deel uitmaakt.

Artikel 11 Tekeningen.
11-1 Het is niet toegestaan bij de aanvaarding van enig gebruik te maken van Cinnova zijn
adviezen, ontwerpen en tekeningen, behoudens dan, wanneer met hem daarover overeenstemming
is bereikt, of het door Cinnova wordt uitgevoerd. Ontwerpen en tekeningen blijven Cinnova zijn
eigendom.
11-2 Als Cinnova opdrachten heeft aanvaard die redelijkerwijs gebaseerd zijn op aan hem
verstrekte tekeningen, berekeningen en aanwijzingen of andere gegevens, geschiedt deze
aanvaarding steeds onder de voorwaarde dat de door Cinnova te verrichten werkzaamheden doen
overeenkomstig kunnen worden uitgevoerd.
11-3 De adviezen van Cinnova ten aanzien van het aanbrengen of treffen van voorzieningen in
verband met door Cinnova te leveren producten of te verrichten diensten zijn vrijblijvend. Cinnova is
niet verantwoordelijk voor technische of bouwkundige voorzieningen die op verzoek of in opdracht
zijn of worden uitgevoerd aan of in verband met Cinnova zijn producten of diensten.

Artikel 12 Leveringstermijn.
12-1 De overeengekomen leveringstermijnen zijn geen fatale termijnen, tenzij uitdrukkelijk
anders is overeengekomen. Bij niet tijdige levering dient de opdrachtgever Cinnova schriftelijk in
gebreke te stellen.
12-2 De leveringstermijnen zijn vastgesteld inde verwachting dat er geen beletselen voor Cinnova
zijn goederen te leveren.
12-3 Wanner bestelde goederen, na het verstrijken van de leveringstermijn niet door de
opdrachtgever zijn afgenomen, staan die goederen voor zijn rekening en risico te zijner beschikking
opgeslagen.

Artikel 13 Vervoer.
De verzending geschiedt op wijze als door Cinnova aangegeven. Wenst de opdrachtgeven een
zending anders te ontvangen, zoals onder andere door snel- of expresverzending, dan zijn de extra
kosten hieraan verbonden voor zijn rekening.

Artikel 14 Meer- en minderwerk.
14-1 Het werk omvat alleen datgene, dat tussen partijen schriftelijk is overeengekomen.
14-2 De opdrachtgever heeft het recht voor of tijdens de uitvoering van het werk hierin wijziging
op te dragen. Slechts meerwerk dat als zodanig en schriftelijk is opgedragen zal voor uitvoering en
verrekening in aanmerking komen. Het gemis van een schriftelijke opdracht laat onverlet de
aanspraken van de opdrachtgever op de uitvoering, respectievelijk van Cinnova op de verrekening
daarvan, indien en voor zover door ander middelen zal worden bewezen dat het meerwerk als
zodanig is opgedragen.
14-3 Door Cinnova te maken kosten welke hun oorzaak vinden buiten schuld, kunnen aan de
opdrachtgever in rekening worden gebracht.

Artikel 15 Wijziging van de opdracht.
15-1 Wijziging in de oorspronkelijke order, van welke aard ook, schriftelijk of mondeling door of
namens de opdrachtgever aangebracht, die hogere kosten veroorzaken dan waarop bij de
prijsopgave kon worden gerekend, worden de opdrachtgever extra in rekening gebracht.
15-2 Door de opdrachtgever, na het verstrekken van de opdracht, alsnog verlangende wijzingen in
de uitvoering daarvan, moeten door de opdrachtgever tijdig en schriftelijk aan Cinnova ter kennis
zijn gebracht. Worden de wijzingen mondeling of per telefoon opgegeven dan is het risico voor
tenuitvoerlegging van de wijzingen voor rekening van de opdrachtgever.
15-3 Aangebrachte wijzingen kunnen tot gevolg hebben, dat de voor de veranderingen
overeengekomen levertijd door Cinnova buiten zijn verantwoordelijkheid wordt overschreden.

Artikel 16 Annuleren.
16-1 Indien de opdrachtgever de opdracht annuleert en / of de goederen weigert af te nemen, is
hij verplicht de door Cinnova reeds aangeschafte materialen en grondstoffen, al dan niet be- of
verwerkt tegen kostende prijs, inclusief lonen en sociale lasten aan te nemen en te betalen en is hij
overigens jegens Cinnova gehouden tot een volledige vergoeding van het reeds gepresenteerde.
Opdrachtgever zal eveneens aan Cinnova als schadeloosstelling verschuldigd zijn het bedrag van 1/3
van de overeengekomen prijs. Opdrachtgever is voorts verplicht en / of weigering van de goederen.
16-2 onverminderd het vermelde in het vorig lid van dit artikel behoudt Cinnova zich alle rechten
voor om volledige nakoming van de overeenkomst en/ of volledige schadevergoeding te vorderen.

Artikel 17 Reclame.
17-1 Opdrachtgever is verplicht terstond na levering van de goederen deze grondig te inspecteren
op gebreken en bij aanwezigheid daarvan, Cinnova terstond schriftelijk op de hoogte te brengen.
Indien de opdrachtgever niet binnen 8 dagen na de dag van de levering Cinnova wijst op gebreken,
die bij grondig onderzoek konden worden opgemerkt, dan wordt de opdrachtgever geacht met de
staat waarin het gekochte is geleverd, in te stemmen en vervalt ieder recht op reclame.
17-2 Cinnova dient in staat te worden gesteld ingediende reclames te controleren. Bij
overeenstemming zal een schriftelijke verklaring worden opgesteld die door beide partijen dient te
worden ondertekend.
17-3 Indien de reclame naar het oordeel van Cinnova juist is, zal hij hetzij een billijke
schadevergoeding betalen tot ten hoogste de factuurwaarde van de geleverde goederen, hetzij de
geleverde goederen gratis vervangen na terugzending daarvan in de originele toestand

Artikel 18 Garantie.
18-1 Gedurende een nader overeengekomen periode na levering verleent Cinnova aan de
opdrachtgever schriftelijk garantie voor materiaal- en fabricagefouten, welke bij normaal gebruik
ontstaan. Cinnova zijn garantie geldt niet indien de fouten het gevolg zijn van onoordeelkundig
gebruik, van andere oorzaken dan van materiaal- en fabricagefouten of indien Cinnova na overleg
met de opdrachtgever gebruikt materiaal of gebruikte goederen levert.
18-2 Voor alle goederen en materialen die Cinnova niet zelf vervaardigt verleent hij nooit meer
garantie dan door zijn leverancier aan hem wordt gegeven. Garantie wordt slechts verstrekt op
geleverde materialen, doch niet op loon of uren, deze worden in rekening gebracht.
18-3 Voor verkochte en geleverde goederen met fabriek- resp. importeurs- of groothandel
garantie gelden slechts de door deze leveranciers gestelde garantiebepalingen.

Artikel 19 Retentierecht.
Wanneer Cinnova goederen van de opdrachtgever onder zich heeft, is hij gerechtigd deze goederen
onder zich te houden tot voldoening van alle kosten die hij besteed heeft ter uitvoering van de
opdracht, tenzij de opdrachtgever voor die kosten genoegzame zekerheid heeft gesteld.
Cinnova heeft dit retentierecht eveneens op grond van eerder overeenkomsten waaruit de
opdrachtgever nog betalingen verschuldigd is.

Artikel 20 Aansprakelijkheid.
20-1 Cinnova is niet aansprakelijk voor de kosten, schade en interesten die mochten ontstaan als
direct of indirect gevolg van:
a. Overmacht, zoals verder in deze voorwaarden is omschreven;
b. Daden of nalatigheden van de opdrachtgever, zijn ondergeschikten, dan wel andere
personen die door of vanwege hem te werk zijn gesteld;
c. Nalatigheden van de opdrachtgever in het onderhoud van de geleverde zaken;
d. Normale slijtage aan de geleverde zaken ten gevolge van dagelijks gebruik;
e. Verkleuring van de geleverde zaken ten gevolge van de inwerking van licht;
f. Enige andere van buiten afkomende oorzaak.
20-2 Cinnova is slechts aansprakelijk, voor zover zijn verzekering dit dekt, dan wel tot maximaal
de factuurwaarde, voor schade aan het werk, hulpstukken materiaal en materieel, alsmede aan het
werk en / of eigendommen van de opdrachtgever en / of derden, voor zover ontstaan door schuld
van Cinnova of van hen, die door Cinnova te werk zijn gesteld.
20-3 Cinnova zal in beginsel niet gehouden zijn geleden bedrijf- en / of gevolg schade van een
opdrachtgever te vergoeden zulks afhankelijk van de aard van de schuld.

Artikel 21 Overmacht.
21-1 Buitengewone omstandigheden, zoals onder andere stormschade en andere natuurrampen,
belemmering door derden, belemmering in het vervoer in het algemeen, gehele of gedeeltelijke
werkstakingen, oproer, oorlog of oorlogsgevaar zowel hier te lande als in het land van herkomst van
de materialen, uitsluitingen, verlies of beschadigingen van goederen bij transport naar Cinnova of de
opdrachtgever, niet of niet tijdige levering van goederen door leveranciers van Cinnova, ex- en
importverboden, gehele of gedeeltelijke mobilisatie, belemmerende maatregelen van enige
overheid. Brand, storing en ongevallen in het bedrijf of in de middelen van vervoer van Cinnova, dan
wel in de middelen van vervoer van derden, het opleggen van heffingen of andere
overheidsmaatregelen, die een wijziging inde feitelijke omstandigheden meebrengen, leveren voor
Cinnova overmacht op, die hem ontheffen van zijn verplichting tot levering zodat dat de
opdrachtgever engerlei recht op schadevergoeding van welke aard of hoe ook genaamd kan doen
gelden.
21-2 Cinnova is in deze of dergelijke gevallen gerechtigd, zulks geheel te zijner eigen beoordeling
om de koopovereenkomst te annuleren of deze op te schorten, respectievelijk te wijzigen, totdat de
buitengewone omstandigheden hebben opgehouden te bestaan, waarbij de opdrachtgever verplicht
is de eventuele geleverde prestatie te betalen.

Artikel 22 Eigendomsvoorbehoud.
22-1 Zolang Cinnova geen volledige betaling inzake van een overeenkomst van partijen met
betrekking tot de koop / verkoop (inclusief eventuele schade, kosten en rente daaronder begrepen)
heeft ontvangen, blijven de geleverde goederen, eigendom van Cinnova.
22-2 Cinnova heeft het recht deze goederen terug te vorderen en tot zich te nemen, indien de
nalatige opdrachtgever zijn faillissement aanvraagt of in staat van faillissement wordt verklaard,
surseance van betaling aanvraagt of verkrijgt, op hem de schuldsaneringsregeling ingevolge de Wet
Schuldsanering Natuurlijke Persoenen van toepassing wordt verklaard dan wel in beslag op het
geheel of een gedeelte van zijn eigendommen c.q. vermogen wordt gelegd.
22-3 Alle daden van beschikking met betrekking tot de verkochte en geleverde goederen, zijn de
opdrachtgever verboden, zolang hij niet aan zijn betalingsverplichtingen heeft voldaan.

Artikel 23 Wanprestatie en ontbinding.
23-1 Indien de opdrachtgever op enigerlei wijze wanprestatie pleegt, zal hij daarvoor alleen reeds
in gebreke zijn zonder dat enige ingebrekestelling vereist is. Onverminderd het bepaalde in het
Burgerlijk Wetboek zal Cinnova ingeval van wanprestatie het recht hebben zijn verplichting uit de
gesloten overeenkomst op te schorten, de overeenkomst geheel of ten dele zonder rechterlijke
tussenkomst als ontbonden te verklaren, zulks te zijner keuze.
23-2 Partijen hebben het recht om de overeenkomst met onmiddellijke ingang, zonder
rechterlijke tussenkomst per aangetekend schrijven te ontbinden indien:
a. De andere partij één of meer verplichtingen voorvloeiende uit de overeenkomst niet
nakomt en nadat aan hem een redelijke termijn is gegund om alsnog na te komen.
Cinnova heeft voorts ingeval opdrachtgever een of meer verplichtingen niet nakomt het
recht, zulks ter zijner keuze, om de uitvoering van de overeenkomst op te schorten.
b. De andere partij faillissement aanvraagt of in staat van faillissement wordt verklaard,
surseance van betaling aanvraagt of verkrijgt, op haar de schuldsaneringsregeling
ingevolge de Wet Schuldsanering Natuurlijke Personen van toepassing wordt verklaard
dan wel in beslag op het geheel of een gedeelte van haar eigendommen c.q. vermogen
wordt gelegd.
c. De andere partij komt te overlijden, onder curatele wordt gesteld of wordt ontbonden.
d. De andere partij overgaat tot staking of overdracht van haar bedrijf of van plan is
Nederland te verlaten.
23-3 Cinnova is indien hij op lid 2 van dit artikel een beroep doet gerechtigd om enig bedrag
verschuldigd door de opdrachtgever op grond van door Cinnova reeds verleende diensten, zonder
dat enige waarschuwing of ingebrekestelling vereist is in zijn geheel op te eisen, alles onverminderd
het recht van Cinnova op vergoeding van kosten, schade en interesten.

Artikel 24 Betaling.
24-1 Tenzij schriftelijk anders overeengekomen, geldt als betalingsconditie:
a. 50 % van de overeengekomen prijs bij opdracht,
b. 40 % van de overeengekomen prijs bij aflevering van de goederen ten huize van de
opdrachtgever, met welk geval gelijkgesteld wordt een weigering tot het in ontvangst nemen of een
verzoek om later dan afgesproken te leveren,
c. 10 % van de overeengekomen prijs binnen 30 dagen na factuurdatum.
24-2 Cinnova is gerechtigd indien de betaling van het verschuldigde niet binnen de gestelde
termijn door hem is ontvangen, aan de opdrachtgever een rente ad. 1.25 % per maand te
berekenen, gerekend vanaf de dag van verzending van de facturen.
24-3 Cinnova is voort gerechtigd, buiten de hoofdsom en rente om van de opdrachtgever alle
kosten, zowel gerechtelijke als buitengerechtelijke, door de niet betaling veroorzaakt te vorderen,
waaronder begrepen de kosten van advocaat, procureur, zaakwaarnemen, gerechtsdeurwaarder en
incassobureau.
24-4 Alle te maken gerechtelijke en buitengerechtelijke kosten komen voor rekening van de
opdrachtgever. De buitengerechtelijke kosten zullen worden berekend overeenkomstig het rapport
Voorwerk II dan wel, indien dit Rapport niet actueel is, overeenkomstig de tarieven die door de
Nederlandse Vereniging voor Rechtspraak alsdan redelijk zullen worden geacht. Tevens worden de
buitenrechtelijke kosten verhoogd met alle kosten voor juridisch advies en bijstand.
24-5 Uit het enkele feit dat Cinnova zich heeft verzekerd van de hulp van een derde blijkt de
grootte en de gehoudenheid tot betaling van de buitengerechtelijke kosten.

Artikel 25 Toepasselijk recht.
Op alle door Cinnova Gesloten overeenkomsten en / of verrichte handelingen is uitsluitend het
Nederlandse recht van toepassing; deze overeenkomst en / of handelingen worden geacht in
Nederland te zijn gesloten, respectievelijk verricht.

Artikel 26 Geschillen.
Alle geschillen voortvloeiende uit de tussen partijen gesloten overeenkomsten, daaronder begrepen
de enkele invordering van het verschuldigde, zullen voor de Burgerlijke Rechter van de
vestigingsplaats van Cinnova, indien deze dit wenst, aanhangig worden gemaakt voor zover de
Burgerlijke Rechter daartoe wettelijk bevoegd is.